Monthly Archives: Tháng Tư 2012

VMware vCenter Operation Standard (P.3)

Trong phần 2 chúng ta đã tìm hiểu sơ bộ qua các thông số view cơ bản của voperation standard để có thể đưa ra kết luận đánh giá hiệu suất cho một hệ thống vmware. Kế tiếp loạt bài này là phần 3 sẽ đi sâu vào chi tiết các thống số cơ bản của vOpeartion bao gồm các view: workload – health – capacity – Analysis

1. Workload

View của hai đối tượng mà chúng ta cần quan tâm là Host và VMs. Với Host sẽ có nhiều thống số cần quan tâm hơn. Bên dưới là view măc định (workload) của bất kỳ host ESXi nào trong đó.

image 

Read the rest of this entry

VMware vCenter Operation Standard (P.2)

VMware vcenter Operation standard là một giải pháp monitor tổng thể hệ thống ảo hóa. Nhưng vấn đề đặt ra tại sao lại cần đến các giá trị monitor mà vOperation mang lại trong khi hệ thống vcenter hiện tại hoàn toàn có thể đáp ứng được nhu cầu với đầy đủ các thông số, dữ liệu, chart… mà một người quản trị cần có thể cần đến. Bài toán đặt ra lúc này đó chính là với vcenter hệ thống có quá nhiều thông số, quá nhiều bảng phải cần đến hàng phút đủ lâu hàng chục cú click đủ nhiều để xem xét từng tham số, từng bảng biểu thậm chí là theo từng tuần, từng tháng… để rút ra kết luận cho tình trạng các đối tượng trên hệ thống của chúng ta.

letonphat.wordpress.com

Read the rest of this entry

VMware vCenter Operation Standard (P.1)

image

Vmware vcenter operation là bộ giải pháp từ vmware có vai trò căn bản trong việc giám sát và cung cấp các trạng thái, hành động trên hạ tầng ảo hóa của vmware. Đây là tính năng căn bản có trong bản standard bộ giải pháp này sẽ có tổng cộng 3 phiên bản. Với phiên bản standard tính năng chỉ ở mức monitor, đánh giá và dự đoán tương lai gần về capacity cho hệ thống. Với bản Advande sẽ được nâng cấp các tính năng về Capacity Planning quản lý tài nguyên hệ thống tốt hơn với các thông tin về sử dụng, đà tăng trưởng các tài nguyên trong hệ thống, đánh giá nguy cơ về capacity cũng như giả lập các kết quả về capacty có thể ảnh hưởng lên hệ thống… Lên đền Enterprise sẽ nâng cấp hơn với các tính năng tự động hóa cho hệ thống với Configuration Management đặc biệt là khả năng alert chỉ có ở phiên bản này…

image

Read the rest of this entry