Monthly Archives: Tháng Bảy 2012

Thủ thuật tích hợp vSphere Client vào mRemote

Mục tiêu thủ thuật này là cho phép truy cập vSphere Client trực tiếp từ chương trính quản lý remote server mRemoteNG tiết kiệm thời gian nhớ password,ip,name….

Bước 1: Cấu hình External Application trong mRemote

image

Chuột phải và Add một application mới

image

Với các thông số như sau trong mục Editor:

image

Với filename là đường dẫn đến file exe chương trình vSphere client và Arguments là các tham số truyền username password khi đăng nhập tự động thống qua mRemote.

Sau khi hoàn thành việc tạo app thì trên mRemote đã sẵn sàng hỗ trợ đăng nhập qua vSphere Client với các cấu hình lựa chọn khi tạo connections như sau:

image