Các bài viết cũ

Sơ đồ kiến trúc Windows Server 2008 và Hyper-V

Sơ đồ các thành phần trong Windows Server 2008 Active Directory download

image

Sơ đố kiến trúc tổng quan Windows Server 2008 download

image

Sơ đồ kiến trúc Windows Server 2008 R2 download

image

Sơ đồ kiến trúc Hyper-V download

image

Bạn có thể download full tất cả tại đây.