Các bài viết cũ

Tổng quan EIGRP

EIGRP là giao thức định tuyến dạng lai giữa distance vector và link state. EIGRP là một phát triển riêng của Cisco nhằm khắc phục các nhược điểm của RIP/IGRP và có những ưu điểm như dễ cấu hình, độ hội tụ nhanh, tiết kiệm tài nguyên mạng khi trao đổi thông tin, sử dụng địa chỉ multicast để liên lạc, khả năng sử dụng hiệu quả băng thông, hỗ trợ VLSM và vấn đề mạng không liên tục (discontiguous network).

Các giao thức định tuyến nhóm classless được thiết kế để khắc phục các hạn chế của định tuyến classful, trong đó bao gồm các đặc điểm sau:

– Không gian địa chỉ được sử dụng hiệu quả

– Hỗ trợ VLSM. Các cổng của router trong cùng một network có thể có các giá trị subnet mask khác nhau

– Hỗ trợ cho việc sử dụng CIDR

– Các route có thể được summary.

Để sử dụng các ưu điểm của quá trình định tuyến classless, Cisco tạo ra lệnh ip classless. Lệnh này hiện được cấu hình mặc định trong các phiên bản IOS hiện hành.

Read the rest of this entry