Các bài viết cũ

Tài liệu : Tổng quan Firewall (kiến trúc, chức năng, mô hình triển khai…)

Phần I: Tổng quan về mạng máy tính

Chương 1: Giới thiệu về máy tính
1.1. Lịch sử máy tính
1.1.1. Giai đoạn 1
1.1.2. Giai đoạn 2
1.1.3. Giai đoạn 3
1.1.4. Giai đoạn 4
1.2. Cấu trúc và chức năng của máy tính
1.2.1. Cấu trúc tổng quát của máy tính
1.2.2. Chức năng của máy tính

Read the rest of this entry