Các bài viết cũ

CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA REMOTE PROCEDULE CALL (RPC)

Vậy RPC là gì?

Khi bạn viết chương trình, ắt hẳn bạn cũng đã quen với các khái niệm thủ tụchàm. Các đoạn chương trình lặp đi lặp lại bạn viết lại thành một hàm (hay thủ tục) và sau đó khi dùng chỉ cần gọi thủ tục hoặc hàm đó với các tham số thích hợp. Các thủ tục hoặc hàm đó bạn có thể:

  • Để chung trong một file nguồn cùng với chương trình chính,
  • Để trong một file nguồn khác và được include vào file nguồn chính khi cần,
  • Được biên dịch sẵn và để trong một thư viện hoặc unit để các chương trình khác của bạn (cùng được viết bằng một ngôn ngữ) sử dụng,
  • Được biên dịch sẵn để trong file DLL để các chương trình (được viết bằng các ngôn ngữ khác nhau) sử dụng.

Điểm chung của tất cả các phương thức trên là các hàm và thủ tục cần gọi đều nằm trên cùng một máy với nơi gọi chúng. Tuy nhiên bạn có thể thấy là nơi gọi và hàm cần gọi có thể được tách rời nhau ra: từ chung file, đến khác file, rồi đến khác ngôn ngữ.

Read the rest of this entry