Các bài viết cũ

Bài 8: Cấu hình webserver trên Centos

HTTP là một giao thức cho phép trình duyệt Web Browser và servers có thể giao tiếp với nhau. Nó chuẩn hoá các thao tác cơ bản mà một Web Server phải làm được. HTTP bắt đầu là 1 giao thức đơn giản giống như với các giao thức chuẩn khác trên Internet, thông tin điều khiển được truyền dưới dạng văn bản thô thông qua kết nối TCP. Do đó, kết nối HTTP có thể thay thế bằng cách dùng lệnh “telnet” chuẩn.

  • Apache là một phần mềm có nhiều tính năng mạnh và linh hoạt dùng để làm Web Server .
  • Hỗ trợ đầy đủ những giao thức HTTP trước đây như HTTP/1.1
  • Có thể cấu hình và mở rộng với những module của công ty thứ ba
  • Cung cấp source code đầy đủ với license không hạn chế.
  • Chạy trên nhiều hệ điều hành như Windows NT/9x, Netware 5.x, OS/2 và trên hầu hết các hệ điều hành Unix.

1. Cài đặt Apache (httpd) + php:

Cú pháp lệnh như sau :

yum –y install httpd php php-devel php-gd php-imap php-ldap php-mysql php-odbc php-pear php-xml php-xmlrpc php-mbstring php-mcrypt php-mhash gettext

Hoặc đơn giản là yum –y install httpd* php*

Cho dịch vụ ở chế độ auto start: Chkconfig httpd on
Start dịch vụ httpd: Service httpd start

Read the rest of this entry