Các bài viết cũ

Error Vmware Tools “VFS: busy inodes on changed media or resized disk hda”

Thông báo lỗi này thường xảy ra sau khi cài đặt VMware Tools lên máy ảo. Nguyên nhân là sau khi cài đặt trên vCenter đã unmount iso Vmware Tools nhưng bên trong OS vẫn còn session mount iso đó.

image

Thao tác Umount cdrom ra khỏi hệ thống  umount /media/cdrom sẽ giải quyết vấn đề này