Các bài viết cũ

VMware vSPhere 4: Một số thủ thuật quản lý snapshot trong hạ tầng VMware

Bài này là phần tiếp theo của bài VMware vSphere 4: Snapshot chủ yếu tập trung vào các phương thức để kiểm soát ổn vấn đề snapshot trong hạ tầng VMware còn để hiểu tại sao chúng ta cần kiểm soát kỹ tính năng này thì vui lòng xem lại bài VMware vSphere 4: Snapshot dùm mình nha Smile.

Thủ thuật 1: Dùng tính năng Alarm có sẵn trong VMware vCenter

Với phương thức này cho phép chúng ta quản lý capacity của các bản snapshot trên toàn bộ hệ thống tuy nhiên vẫn có giới hạn là với tính năng Alarm chưa cho phép cảnh báo ở mức độ số lượng snapshot

image

Read the rest of this entry